Bonjou ☀️ Madi 18 Jen 2024
SOVAJ kòmanse ak 0 oswa 8 NY

ANJ MERITE YON POUSANTAJ


☀️ MIDI fèmen NY a 14:10 EST

Yon ANJ bòlèt pale ak ede moun itilize sèvis mesaje bòlèt ak sit Tiraj Rapid la. Yon ANJ itilize sistèm Tiraj Rapid la tou pou fè jesyon kliyan.

KISA PWOGRAM ANJ LA YE?
Pwogram ANJ la gen 3 objektif:

1) Kliyan rekonpanse ANJ ki ede'l e ki bay bon boul;

2) Tiraj Rapid rekonpanse ANJ ki pale fanmi ak zanmi de sèvis mesaje bòlèt la; epi

3) Ankouraje dyaspora voye achte bòlèt LAKAY AN AYITI pito.

ESKE N'AP RETIRE TI MEN YO POU ANJ?
Wi, paske nou vle ANJ gen aksè ak enfòmasyon pou li ka pi byen ede tout kliyan li. Konsa, ANJ la gen chans pou li fè plis kòb. Men 2 fason nou retire ti men yo pou ANJ:

1) Kliyan ANJ la achte bòlèt pou omwen 0.50 USD (sèl rekèt garanti yo ki pap gratis); oswa

2) Yon kliyan ANJ la (oswa tout kliyan ANJ yo ansanm) achte bòlèt pou omwen 2 USD total (TOUT REKÈT ap gratis, san eksepsyon).

ANSANM vle di si pa egzanp 5 kliyan ANJ la achte pou 0.40 USD chak, kondisyon 2 USD a satisfè. ANJ la ap gen aksè total, san ankenn restriksyon.

KONBYEN KÒB YON ANJ FÈ?
Yon ANJ fè kòb 3 fason:
1) 50% nan frè mesaje ke ajan bòlèt Ayiti peye;

2) 60% nan bonis asirans lè kliyan'w genyen; plis

3) Pousantaj sou kòb ke yon kliyan deside fè ANJ li kado.

KIJAN MAP TOUCHE KÒB MWEN FÈ?
Nou mete tout kòb ou fè nan balans CASH ou. W'ap ka retire nenpòt montan ou vle ak Mon Cash. W'ap ka mete kòb la sou pòtab ou, oswa nenpòt lòt pòtab ki gen Mon Cash. Si kòb ou fè a depase ekivalan 10,000 goud, ou ka mande nou pou nou fè wire transfer (virement) pou ou nan nenpòt currency ou vle.E SI KLIYAN TA DESIDE BAN'M YON POUSANTAJ NAN KÒB LI FÈ?
Nou ankouraje kliyan fè sa, sitou pou yon ANJ k'ap ede e k'ap bay bon boul. Si yon kliyan deside bay ANJ li yon pousantaj nan kòb kliyan genyen nan bòlèt, fòk kliyan te mete pousantaj la nan kont li dabò. Pousantaj la ap valab pou tiraj ki vini apre yo, jiskaske kliyan modifye oswa redwi pousantaj la a zero, oswa kliyan chanje ANJ. Depi kliyan genyen, sistèm nan ap retire epi depoze pousantaj ANJ la nan kont li. Sistèm nan pwoteje ANJ ak kliyan.

1) Pousantaj yon kliyan bay ANJ li pa ka depase 50%;

2) Kliyan ka chanje ANJ apre 8:00PM lendi a vandredi;

3) Kliyan ka ogmante pousantaj la nenpòt lè;

4) Kliyan ka redwi pousantaj la (menm a zero) apre 8:00PM;

5) Yon pousantaj valab pou tiraj k'ap vini yo, jiskaske kliyan deside modifye oswa desann pousantaj la a zero, oswa kliyan chanje ANJ; epi

6) Yon kliyan ka toujou redwi yon pousantaj a zero, men li pa ka retire yon ANJ san ranplasman.

ESKE FÒK MWEN KREYE YON KONT?
Si'w poko gen yon kont nan Tiraj Rapid, kreye youn. Li fasil pou anrejistre gratis.

KIJAN POU'M REFERE KLIYAN?
Fason ki pi fyab la se bay moun nan link espesyal pa'w ke w'ap jwenn nan paj lis kliyan'w. W'ap wè link espesyal la depi'w login. Ou ka di moun nan tou pou li mete nimewo pòtab ou kòm ANJ anba paj anrejistreman. Link espesyal la pi fyab paske sistem nan ap kenbe tras li. Ou ka voye link la bay moun nan tèks, imèl, ak WhatsApp. Fè ti gade paj lis kliyan'w pou link la.

ESKE MWEN KA GEN KLIYAN KI PA ABITE AYITI?
Wi. Ou ka gen kliyan nenpòt kote, nan nenpòt peyi. Peye atansyon sitou ak kliyan nan dyaspora. Lap benefisye Ayiti si kliyan nan dyaspora voye achte bòlèt lakay yo an Ayiti. Sonje tou ke anpil kliyan nan dyaspora ki genyen nan bòlèt ap mete kòb sou kont Mon Cash moun an Ayiti.

ESKE YON KLIYAN KA CHANJE ANJ?
Wi, paske yon kliyan dwe genyen fleksibilite. Pa egzanp, kliyan ka deside ke yon lòt moun ede'l oswa kominike avèk li pi byen. Sepandan, kliyan pap ka retire'w san ranplasman. Kliyan ka chanje ANJ nenpòt jou nan semèn nan, eksepte wikenn (samdi ak dimanch). Chanjman ka fèt sèlman apre 8:00PM.

KIJAN MWEN KA KOMINIKE AK KLIYAN?
Ou ka kominike ak kliyan jan'w vle nan tèks, telefòn, imèl, ak WhatsApp. Nou mete yon link sou paj lis kliyan'w ki fè'l fasil pou kominike ak kliyan sou WhatsApp. Li enpòtan pou ANJ bay kliyan maksimòm respè ak konpreyansyon. Sinon, kliyan ka chwazi yon lòt ANJ, oswa nou ka bloke kont ANJ nan Tiraj Rapid. N'ap mande tout ANJ pou obeyi 2 règ sa yo:
1) Kliyan toujou gen rezon; epi
2) Si'w panse kliyan pa gen rezon, gade règ #1 an ankò.

KIJAN MWEN KA TESTE SISTÈM ANJ LA?
Nou ankouraje'w pou teste sistèm ANJ la. Jan pawòl sajès di, ak pratik, w'ap vin pi fò. Pa egzanp, eseye mete yon zanmi oswa fanmi kòm ANJ ou. Epi, bay ANJ ou yon pousantaj. Apre sa, eseye ogmante oswa redwi pousantaj la, oswa eseye chanje ANJ. Si gen nenpòt lòt fason ou panse nou ka fè sistèm nan pi bon toujou, tanpri di nou sa. N'ap apresye sa.


Si'w poko gen yon kont nan Tiraj Rapid, klike pou kreye youn.🥇CHANPYON an GWADLOUP

NY - FL - GA - AR - CA - CT - DC - DE - IA - ID - IL - IN - KY - LA - MD - ME - MI - MO - MS - NC - NH - NJ - NM - OH - ON - PA - QC - SC - TN - TX - VA - VT - WI - WVPI GWO SISTÈM SEZISMAN
Powerful Statistical System
Système Statistique Puissant
Sistèm pou Ayisyen nan 40 peyi


AYITI KONT AYITI
DYASPORA KONT DYASPORA

AYITI KONT DYASPORA
USA KONT LÒT PEYI
FANM KONT GASONNou travay di pou kliyan nou satisfè.